OFERTA

Księgowość i podatki:

 • Księgi handlowe,
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencja podatkowa ryczałtu,
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia,
 • Rozliczanie podatku VAT,
 • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

 

Płace i kadry:

 • Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • Sporządzanie deklaracji i dokumentów ubezpieczeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • Sporządzanie informacji podatkowych,
 • Prowadzanie akt osobowych pracowników,
 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń.

 

Pozostałe usługi:

 • Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu bądź likwidacji firmy,
 • Pomoc w optymalizacji kosztów i podatków,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych dla osób fizycznych (VZM-1),
 • Prowadzenie analizy sytuacji finansowej firmy,
 • Reprezentowanie klienta przed US i ZUS (w ramach udzielonego pełnomocnictwa),
 • Składanie wszelkich deklaracji i rozliczeń w imieniu klienta (US, ZUS, GUS),
 • Prowadzenie rozliczeń dla rolników:
  - kalkulacja wysokości podatku VAT, jaki przepływa przez gospodarstwo, w celu ustalenia celowości przejścia na VAT,
  - zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym,
  - prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów VAT,
  - składanie deklaracji VAT.